Materiaal

HOE KUNNEN MENSEN ZICH BIJ DE CAMPAGNE AANSLUITEN?

We sturen je per e-mail een serie mooie verhalen, getuigenissen, tekeningen en andere materialen om je op 18 oktober te inspireren. Schrijf je in op de homepage en bid mee!

GEBEDSMATERIAAL

Andere talen volgen nog!

Stripverhaal van de engelbewaarder

Pagina’s om in te kleuren

HOE DE ROZENKRANS BIDDEN?

Kinderen staan veel meer open voor de rozenkrans dan veel volwassenen. Wanneer de rozenkrans correct en onder goede leiding wordt gebeden, onthult het een beeld van de Maagd Maria, dat meer intiem wordt naarmate je langer de rozenkrans bidt. En deze intieme blik op Onze-Lieve-Vrouw is iets dat we van de kinderen kunnen leren!

Het teken van het Kruis
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen
Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven, Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Wees gegroet

Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Lofprijzing

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het Fatima-gebed

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, red ons van het vuur van de hel. Leid alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen