ACN Misintenties

Het gebruik om schenkingen te doen voor missen gaat terug op de vroege Kerk, toen de gelovigen brood en wijn voor de mis en andere giften meebrachten als steun voor de priesters en de armen. Vandaag is een geldschenking voor een mis, of ‘misintentie’, een manier voor de gelovigen om een bijzondere intentie toe te voegen aan de Heilige Eucharistieviering. Deze gift verbindt de schenker nauw met het leven en de missie van de Kerk – het Lichaam van Christus – waarbij de schenking een vorm van materiële steun wordt voor de geestelijken van de Kerk en hun pastorale activiteiten.

De Heilige Mis mag nooit dienen om ‘te kopen en verkopen’ of ‘geld te verdienen’, en er mag zelfs niet de minste schijn bestaan dat er winst wordt gemaakt met misintenties. De Heilige Mis is van onschatbare waarde, ze is het offer van Christus voor het leven van de wereld en is dan ook ‘onbetaalbaar’. De schenking voor een misviering is een uitdrukking van de wens van de schenker om intiemer te delen in de vruchten van de Mis. De materiële gift zorgt niet alleen voor het levensonderhoud van de priester, maar vormt voor de schenker ook de uitdrukking van de zelfgave aan God.

In de meeste landen van de wereld krijgen priesters geen of weinig regelmatige financiële steun. Door de economische situatie kunnen gelovigen hun priester niet financieel ondersteunen. Daarom wil ACN er via misintenties voor zorgen dat priesters wereldwijd in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun zo de kans geven om hun pastorale dienst te verlenen.

Hoe dien ik een aanvraag in voor misintenties aan ACN?

De aanvraag voor misintenties kan uitsluitend bij ACN worden ingediend door de ordinaris (diocesane bisschop of religieuze overste) namens de priesters die onder zijn jurisdictie werken. ACN aanvaardt geen aanvragen voor misintenties van individuele priesters. Bij voorkeur worden misintenties slechts eenmaal per jaar aangevraagd.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet de ordinaris ervoor zorgen dat de aanvaarde misintenties worden gedocumenteerd, toegekend aan de afzonderlijke priester en dat er volgens canon 945-958 CIC een Heilige Mis voor wordt opgedragen. Hij dient er in het bijzonder voor te zorgen dat voor elke misintentie een aparte mis wordt opgedragen aan de individuele intentie van de schenker (ad intentionem dantis) (cf. canon 948 CIC [1]). Iedere priester die een mis opdraagt aan intenties van ACN-donateurs dient, tenzij anders overeengekomen met de ordinaris, het volledige bedrag te ontvangen van de misintentie dat door ACN aan de ordinaris is overhandigd. Het is niet toegestaan om meerdere van ACN ontvangen misintenties te combineren en te gebruiken voor één enkele mis die wordt gevierd met een zogenoemde ‘collectieve’ intentie. Missen voor de aanvaarde misintenties moeten worden gevierd binnen een periode van een jaar (cf. can. 953 CIC[2]).

De viering van Tridua Missen (op 3 opeenvolgende dagen), Novena Missen (op 9 opeenvolgende dagen) of Gregoriaanse Missen (op 30 opeenvolgende dagen) kan alleen worden onderbroken door een plotselinge verhindering (bijvoorbeeld door ziekte) of andere geldige redenen (bijvoorbeeld viering van een uitvaartmis of huwelijksmis). Maar de priester blijft verplicht om de viering van de betreffende Missen zo spoedig mogelijk te voltooien.[3]

Volgens canon 717 CCEO [4]zijn priesters van de Oosters-katholieke Kerken die giften aannemen voor de Heilige Liturgie van de Christelijke gelovigen van een andere Kerk sui iuris (in het geval van ACN de Latijnse kerk) strikt gehouden aan de plicht om de normen van die Kerk (CIC) na te leven.

De volgende gegevens dienen te worden verstrekt voor een aanvraag van misintenties:

  • Rechtvaardiging voor de behoefte aan misintenties (houd er rekening mee dat misintenties van ACN geen vervanging mogen vormen voor die van de lokale gelovigen of de inspanningen mogen verminderen om de lokale gelovigen aan te sporen hun eigen priesters te steunen via deze oude Kerkelijke praktijk).
  • Het aantal, de namen en de locaties van de priesters die misintenties nodig hebben en het aantal misintenties dat nodig is. Noteer in de aanvraag ook welke priesters misintenties kunnen aanvragen voor het vieren van Tridua Missen (Missen op 3 opeenvolgende dagen), Novena Missen (Missen op 9 opeenvolgende dagen) of Gregoriaanse Missen (Missen op 30 opeenvolgende dagen).
  • Bankgegevens (hiervoor kunt u gebruikmaken van ons aanvraagformulier).

[1] Canon 948 Onderscheiden Missen moeten opgedragen worden voor de intenties van degenen voor wie afzonderlijk een stipendium, al is het gering, aangeboden en aanvaard is.

[2] Canon 953 Niemand is het geoorloofd om meer stipendia te aanvaarden voor door hemzelf op te dragen Missen dan waaraan hij binnen het jaar kan voldoen.

[3] Cf. Enchidrion Vaticanum 2, Documenti ufficiali della Santa Sede 1963-67, n. 966

[4] Canon 717 Als ze giften aannemen voor de Heilige Liturgie van de Christelijke gelovigen van een andere kerk sui iuris, zijn priesters strikt gehouden aan de plicht om de normen van die Kerk na te leven, tenzij de donateur anders bepaalt.

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.